Skip to main content
Creation of the Gods I: Kingdom of Storms (2023)
 
Loading... Playback error. Retrying...Error loading Video. Please try again later. Buffering...Now Playing: Creation of the Gods I: Kingdom of StormsPaused: Creation of the Gods I: Kingdom of Storms
Poster Image
Rated: 6.909 out of 10 with 215 votes.
Watch Creation of the Gods I: Kingdom of Storms (2023) : Full Movie Online Free Based on the most well-known classical fantasy novel of China, Fengshenyanyi, the trilogy is a magnificent eastern high fantasy epic that recreates the prolonged mythical wars between humans, immortals and monsters, which happened more than three thousand years ago.
Show More
Show Less
6.909 PG China Beijing Culture, Century Changshengtian Film, Tencent Penguin Pictures, Maoyan Entertainment, Huaxia Film Distribution, 北京京西文化旅游股份有限公司 Trailer
Main Actors:
King Zhou
Ji Chang
Jiang Ziya
Ji Fa
Yin Jiao
Su Daji
Shen Gongbao
Queen Jiang
Yuan Shi Tian Zun
Yang Jian
Ne Zha
Chong Yingbiao
Jiang Wenhuan
E Shun
Emperor Yi
Yin Qi
Tai Yi Zhen Ren
Bi Gan
Jiang Huanchu
E Chongyu
Chong Houhu
Bo Yi Kao
Su Hu
Su Quanxiao
Xin Jia
Lü Gongwang
Tai Dian
Huang Yuanji
Yao Shuliang
Zhong Zhiming
Jin Kui
Sun Ziyu
Ma Zhao
Cao Zong
Peng Zushou
Wu Gaokui
Zheng Lun
Su Quanzhong
Shang Rong
Yin Pobai
You Hun
Fei Zhong
Fei Lian
Chi Jing Zi
Guang Cheng Zi
Yu Ding Zhen Ren
Huang Long Zhen Ren
Ci Hang Dao Ren
Ling Bao Da Fa Shi
Ju Liu Sun
Pu Xian Zhen Ren
Wen Shu Guang Fa Tian Zun
Qing Xu Dao De Zhen Jun
Dao Hang Tian Zun
Zu Yi
Jiang Huan
Yun Xiao
Bi Xiao
Qiong Xiao
San Yi Sheng
Nangong Shi
City Gatekeepers
Overseer
Ji Chang's Carriage Handler
Lei Zhen Zi
Old Fish Seller
Cell Boss
Executioner
Wen Zhong
Deng Chanyu
Tai Ruan
Mo Li Hai
Mo Li Hong
Mo Li Qing
Mo Li Shou
Directed by:
Release Date:
Genres:Comedy, ,
Keywords:Sibling-Relationshipmonster, based on novel or book, mythological beast, high fantasy, physical immortality, chinese mythology
You may also like these Movies:
Scrooge
1951
7.4
Wolfhound of the Grey Dog Clan
2006
5.4
Katyn
2007
6.722
Mesrine: Killer Instinct
2008
7.34
The Milagro Beanfield War
1988
6.4
Arn: The Kingdom at Road's End
2008
6.3
The Great Raid
2005
6.6
Arn: The Knight Templar
2007
6.332
Scrooge
1970
6.9
Tuck Everlasting
2002
6.6
Death Sentence
2007
6.731
Fair Game
1995
5
Flight of the Phoenix
2004
5.98
Body of Lies
2008
6.621
Alone in the Dark
2005
3.229
Alice in Wonderland
2010
6.6